Pod koniec stycznia br. w spółce Impel Synergies Sp. z o.o. odbył się audyt Urzędu Dozoru Technicznego będący ostatnim etapem w procesie certyfikacji przedsiębiorstwa. Spółka uzyskała Certyfikat Przedsiębiorstwa F-GAZ (o numerze  FGAZ-P/27/1493/22) niezbędny do prowadzenia działalności i wykonywania czynności dla osób trzecich, polegających na instalacji, konserwacji, serwisowaniu, naprawie i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Wymagania względem certyfikacji na f-gazy?

Impel Synergies w ramach usług technicznego utrzymania nieruchomości obsługuje urządzenia i instalacje, w których znajdują się syntetyczne czynniki chłodnicze zwane f-gazami. Te należą do grupy gazów cieplarnianych, których emisja jest szkodliwa i wpływa na zubożenie warstwy ozonowej, dlatego też obrót f-gazami jest od kilku lat jest regulowany przepisami unijnymi. Przejście procesu certyfikacji przez spółkę było zatem niezbędne, aby bez zakłóceń mogły być realizowane zakontraktowane już prace i przyszłe projekty.

Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, a tym samym zapewnienie komfortu cieplnego w budynkach, jest dla naszych klientów jednym z najwyższych priorytetów. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu dzięki certyfikacji możemy świadczyć kompleksową usługę technicznego utrzymania nieruchomości” – mówi Wojciech Ciołek, dyrektor grupy produktowej i prezes zarządu w Impel Synergies.

Aby uzyskać certyfikat dla przedsiębiorców Spółka musiała spełnić szereg wymagań określonych w art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji Europejskiej (WE) nr 2015/2067, takich jak:

  • zatrudnianie certyfikowanego personelu z certyfikatem odpowiednim do zakresu prowadzonej działalności,
  • posiadanie i stosowanie, w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach, procedur prowadzenia działalności do każdej z wnioskowanych czynności,
  • posiadanie w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożonego systemu dokumentowania czynności, wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat,
  • dysponowanie w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wyposażeniem technicznym spełniającym wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności.

Wszelkie wymagania objęte ustawą f-gazową są skrupulatnie sprawdzane przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, którzy podczas audytu weryfikują i opiniują proces oraz sprawdzają miejsce prowadzenia działalności.

Jak wynika z powyższego, praca z urządzeniami i instalacjami, w których znajdują się f-gazy, wymaga stosownych uprawnień zarówno dla osób fizycznych, które te urządzenia i instalacje obsługują, jak też dla spółki, która świadczy odpowiedni zakres usług.

„Posiadanie certyfikatu F-GAZ jest niezbędne dla dalszego rozwoju naszych kompetencji i potencjału w usługach technicznego utrzymania nieruchomości, w tym prac realizowanych przez Mobilny Serwis Techniczny” – dodaje Krzysztof Szymański, project manager w Impel Synergies odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie Spółki przez proces certyfikacji.

Aktualności