Jednym z elementów potwierdzających, że organizacja stosuje wysokie standardy jakościowe oraz wdraża i realizuje zasady związane z kulturą zarządzania w organizacji, jest posiadanie certyfikatu spełnienia wymogów normy PN-EN ISO 9001:2015. Wytyczne określone przez normę ISO 9001 mają za zadanie wspierać przedsiębiorstwa w sprawnym organizowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu powtarzalnych procesów tak, aby mogły stanowić o wysokiej konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a tym samym zapewnić świadczenie usług na stale wysokim poziomie.

W Impel Tech Solutions zakończył się audyt zewnętrzny weryfikujący stosowanie się do wytycznych normy ISO 9001:2015 i skuteczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością. Jednostka certyfikująca ISOQAR potwierdziła pozytywny wynik audytu. Analizowane były działania operacyjne, proces pozyskiwania klientów, procesy zakupowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia pracowników, uprawnienia i kwalifikacje stanowiskowe personelu, procesy zarządzania kadrami, a także wymagania prawne. Proces weryfikacji miał też na celu sprawdzenie dostosowania procedur do nowych wytycznych normy, które koncentrują się na ryzyku.

Norma ISO 9001 po nowelizacji w roku 2015 kładzie większy nacisk na podejście procesowe niezbędne do rozwoju i skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością w organizacji. Zatem w tym roku mija 3-letni okres dostosowania procesów do zaktualizowanych wymogów. Procedury i działania w firmie winny uwzględniać ryzyka i szanse rynkowe, opierać się o analizę otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, zwiększać zadowolenia klienta, uzupełniać strategię organizacji tak, aby wspierać ją w sprawnej realizacji poszczególnych celów biznesowych.

Auditing w Impel Tech Solutions i jego pozytywny wynik potwierdza spełnienie wymogów normy ISO 9001:2015 i upoważnia spółkę do posługiwania się certyfikatem w komunikacji biznesowej przez najbliższe 12 miesięcy. Jest dowodem, że spółka stale wdraża, utrzymuje i doskonali procesy związane z systemem zarządzania jakością, uwzględniając przy tym wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne ryzyka oraz uwarunkowania prawne. Audytor pozytywnie ocenił:

  • stosowane systemy informatyczne do realizacji usługi, umożliwiające lepszy nadzór nad jej wykonaniem,
  • szeroki asortyment zakupowy spółki,
  • stosowanie biznesowych mierników do oceny funkcjonowania procesów
  • oraz wskazał na bardzo duże zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz pracowników działu systemów zarządzania w skuteczność, funkcjonującego w firmie, systemu zarządzania jakością.

Audyt przeprowadzony był w centrali spółki oraz w oddziałach w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. Dał dowód na skuteczne rozwijanie polityki jakości w spółce przy jednoczesnym wskazaniu obszarów do doskonalenia, których wdrożenie pozwoli na minimalizowanie ryzyk w organizacji oraz bezpieczniejszą realizację procesów.

Za przygotowanie procesu auditingu oraz jego nadzór odpowiedzialna była Paulina Zator, menedżer systemów zarządzania w Impel S.A., a wspierali ją przy tym pracownicy Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k. – dyrektorzy operacyjni, dyrektor handlowy TUN, pracownicy centrali oraz dyrektorzy audytowanych oddziałów ze swoimi zespołami.

Aktualności